کاهش شکاف جنسیتی دستمزد در کانادا

کاهش شکاف جنسیتی دستمزد در کانادا

طبق گزارشات مرکز آمار کانادا، زنان در سال های کاری خود در هر ساعت ۱۳٫۳ درصد به طور متوسط کمتر از مردان درآمد کسب کردند که طی ۲۰ سال گذشته این فاصله ۵٫۵ درصد کاهش یافته است.

گزارش منتشر شده نشان میدهد در سال ۲۰۱۸ کارمندان زن به طور متوسط ۲۶٫۹۲ دلار در هر ساعت درآمد داشته اند، یعنی ۴٫۱۳ دلار کمتر از دستمزد ساعتی مردان به مبلغ ۳۱٫۰۵ دلار. این بدان معنی است که زنان به ازای هر دلاری که مردان به دست می آورند، ۸۷ سنت درآمد داشتند.

این شکاف جنسیتی دستمزد در مقایسه با کمتر شده است. در سال ۱۹۹۸کارمندان زن در هر ساعت ۲۲٫۳۴ دلار درآمد داشتند؛

محققان می گویند شکاف دستمزد با گذشت زمان هم در کانادا و هم در سایر کشورهای جهان کاهش یافته است. اما با توجه به در پیشرفت تحصیلی بیشتر زنان از مردان ، تنوع رشته های تحصیلی خود در موسسات عالی و حضور بیشتر در مشاغل با درجات بالا، نابرابری دریافت دستمزد ناشی از تفاوت جنسیت همچنان مورد توجه است.

تغییر در توزیع زنان و مردان در مشاغل مختلف، عامل اصلی کاهش شکاف دستمزد در سال ۲۰۱۸ بود. گزارش نشان داد به طور قابل توجهی سهم بیشتری از زنان در سن اشتغال، در مشاغل حرفه ای در سه حوزه خدمات حقوقی اجتماعی و دولتی، خدمات آموزشی و امور تجاری و مالی نسبت به سال ۱۹۹۸ مشغول به کار بودند.

همچنین درآمد زنان در گروه های شغلی اعلام شده نسبت به مردان افزایش سریعتری داشته است.

با این حال توزیع زنان و مردان در صنایع مختلف در حقیقت باعث افزایش این شکاف شده است.

افزایش تحصیلات عاملی دیگر

گزارش نشان میدهد که افزایش تحصیلات زنان دومین عامل تعیین کننده در کاهش شکاف دستمزد است. در سال ۱۹۹۸ زنان و مردان به نسبتی برابر دارای مدرک دانشگاهی در مقاطع کارشناسی و بالاتر بودند در حالی که طی ۲۰ سال گذشته در مقطع کارشناسی این درصد در زنان به ۴۱٫۲ درصد و در مردان به ۳۲٫۲ درصد افزایش یافته است.

کاهش تعداد مردان تحت پوشش اتحادیه هم عامل دیگری بود. این نسبت از سال ۱۹۹۸ تا سال گذشته با ۸٫۶ درصد کاهش به ۲۹٫۵ درصد رسید اما نسبت معادل آن برای زنان با اندکی کمتر ۳۶ درصد ثابت باقی ماند.

این روندهای مختلف منعکس کننده این واقعیت است که مردان دارای پوشش اتحادیه در بخش تولید متمرکز شدند در حالی که زنان در مشاغل اتحادیه در بخش مراقبت های بهداشتی، کمک های اجتماعی و خدمات آموزشی متمرکز شدند.